Uslovi pružanja usluge

I. OSNOVNE DEFINICIJE

Administrator - vlasnik i operater web stranice, tj.

Naručilac – fizičko lice koje sa Administratorom sklapa pravni ugovor koji nije u neposrednoj vezi sa njegovim poslovnim ili profesionalnim delovanjem, kao i pravno lice ili organizaciona jedinica bez pravne ličnosti;

Politika privatnosti – dokument koji sadrži detaljne informacije o obradi ličnih podataka i pravilima zaštite privatnosti koje se primenjuju na Naručioce;

Propisi – ovi propisi, uključuju skup pravila za korišćenje web stranice i prava i obaveze Naručioca i Administratora, čine propise za pružanje usluga elektronskim putem;

Usluga grupa povezanih web stranica dostupnih na internetu sa

Proizvod – roba koja se može naručiti/kupiti putem web stranice ili telefonskom narudžbom;

Trajni medij – materijal ili alat koji Naručiocu omogućuje čuvanje informacija koje su mu upućene na način koji omogućuje pristup tim informacijama u budućnosti tokom vremenskog perioda koji odgovara svrsi za koju se ti podaci koriste, i koji omogućuje reprodukciju čuvanih informacija nepromenjeno;

radni dan – svaki dan od ponedjeljka do petka, osim praznika/državnih praznika.

II. OPŠTE ODREDBE

1. Ovim Pravilnikom definišu se pravila korišćenja Internet stranice, kao i prava i obaveze Naručioca i Administratora u vezi sa ugovorima o prodaji Proizvoda.

2. Putem web stranice, Administrator nudi proizvode Naručiocima.

3. U sklopu pružanja usluga u vidu pristupa Internet stranicama, Administrator uslugu ispunjava elektronskim putem kontinuirano, omogućavajući pristup Internet stranicama Naručiocu.

4. Naručilac ovime izjavljuje Administratoru da je stariji od osamnaest (18) godina (ili da je navršio neku drugu dob koja mu - prema nacionalnom pravu Naručioca daje pravo sklapati obvezujuće ugovore), ima punu poslovnu sposobnost i pristaje na uslove utvrđene ovim Pravilnikom. Ukoliko Naručilac koristi Internet stranicu ili usluge Administratora u ime trećeg lica koje je pravno lice, tzv. Organizacija bez pravnog subjektiviteta i sl., Naručilac ovime izjavljuje Administratoru da je ovlašćen preuzeti obaveze proizašle iz sklapanja ovog ugovora u ime tog lica, a prihvatanje ovih Pravila od strane tog Naručioca predstavljaće prihvatanje istih od strane tog trećeg lica. U ovom slučaju reč "Naručilac" u ovom Pravilniku označava gore navedeno treće lice. U nedostatku stvarnog prava preuzimanja obaveza u ime trećeg lica, lice koje navodno nastupa u ime tog trećeg lica tretira se kao Naručilac koji je sklopio ugovor sa Administratorom u svoje ime i za svoju korist. Naručioci koji ne mogu sklopiti pravno obavezujući ugovor sa Administratorom ili oni kojima je zabranjeno korišćenje usluga koje se pružaju putem web stranice ili sklapanje ugovora putem web stranice zbog ograničenja koja su na snazi u određenoj zemlji ili regionu, uključujući zemlju/region trenutnog prebivališta Naručioca i mesto korišćenja usluga, ne bi trebali koristiti web stranicu.

5. Administrator zadržava pravo izmene i dopune ovog Pravilnika, uključujući dodavanje novih ili brisanje postojećih odredbi, što može učiniti prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku objavom izmena Pravilnika na web stranici. Stoga je Naručilac dužan redovno proveravati da nije došlo do izmena Pravilnika. Osim ako nije drugačije navedeno, izmenjeni Uslovi i odredbe automatski stupaju na snagu trideset (30) dana nakon što su izmene objavljene na web stranici. Prilikom objave promena, Administrator je dužan naznačiti koje su zapisi promenjeni, dodani ili izbrisani. Ako se Pravilnik promeni tokom trajanja ugovora, na njega se primenjuju odredbe Pravilnika u važećem tekstu, pre izmene.

6. Administrator ne dozvoljava i ne pristaje na bilo kakvo kršenje zakona i prava trećih lica od strane Naručioca.

7. Svi tekstovi, grafički materijali, interaktivne funkcije, logotipi, fotografije, datoteke, softver i svi ostali materijali na web stranici, kao i odabir, organizacija, koordinacija, kompilacija materijala te opšti izgled i priroda web stranice su intelektualno vlasništvo Administratora. Zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, pravima na dizajn, zakonima o patentima, zakonima o zaštitnim znakovima i drugim zakonima, uključujući međunarodne konvencije i zakone o vlasništvu. Sva takva prava zadržana su za Administratora. Svi zaštitni znakovi, uslužni brendovi i trgovački nazivi su vlasništvo Administratora. Bez izričite saglasnosti Administratora, Naručilac nema pravo prodavati, distribuirati, kopirati, menjati, reproducirati, prikazivati ili javno emitirati, objavljivati, uređivati ili prilagođavati ove elemente, licencirati ih, stvarati izvedena dela na temelju njih ili ih koristiti na bilo koji drugi način.

8. Za Naručioce iz Evropske unije koji su potrošači, Administrator ispunjava obaveze informisanja prema Naručiocima u vezi sa ugovorima zaključenim sa takvim korisnicima putem Internet stranice, u skladu sa relevantnim odredbama.

9. Sve zakonom propisane potvrde bit će poslane na e-mail adresu Naručioca.

10. Korišćenjem usluga ili slanjem elektronske pošte Administratoru, Naručilac će kontaktirati Administratora elektronskim putem. Komunikacija sa Naručiocem se odvija putem e-pošte ili telefonom. U svrhu ugovora, Naručilac pristaje da prima informacije elektronskim putem, kao i da svi ugovori, obaveštenja, objave i druge informacije koje Administrator dostavlja elektronskim putem ispunjavaju zakonske uslove informacija koje su sadržane u pisanoj formi, osim ako važeći zakon ne propisuje drugačije.

11. Tehnički uslovi za korišćenja Internet stranice od strane Naručioca uključuju posedovanje računarske radne stanice opremljene operativnim sistemom i pristupom Internetu, kao i standardnim softverom potrebnim za pregledanje Internet stranica, uključujući podršku za kolačiće. Da bi se osiguralo ispravno funkcionisanje određenih funkcionalnosti web stranice, može biti potrebna podrška za Java, JavaScript, Flash i slično od strane Naručioca.

12. Administrator zadržava mogućnost privremenih prekida u pristupu web stranici, koji mogu biti uzrokovani radovima na modernizaciji ili tehničkim problemima. U slučaju tehničkih problema, Administrator se obvezuje otkloniti iste u najkraćem mogućem roku.

III. USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANICE

1. Naručilac se obavezuje da će koristiti Internet stranicu u skladu s odredbama Pravilnika, važećim zakonima, dobrim običajima i načelima društvenog suživota. Administrator takođe postupa na isti način prilikom ispunjavanja svojih obaveza.

2. Naručilac izjavljuje da je pročitao Pravilnik i u potpunosti prihvata njegove odredbe. Politika privatnosti je sastavni deo ovih Pravila.

IV. SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA. NAKNADE

1. Za sklapanje ugovora sa Administratorom, Naručilac kontaktira Administratora putem obrasca dostupnog na Internet stranici, na e-mail adresu navedenu na Internet Stranici ili telefonski. Postupak naručivanja Proizvoda uključuje odabir Proizvoda i načina dostave, potvrdu narudžbe i obveze plaćanja te izvršenje plaćanja Proizvoda.

2. Ugovor je sklopljen u trenutku potvrde narudžbe od strane Naručioca. Ukoliko se narudžba vrši putem web stranice, narudžba se potvrđuje klikom na ikonu "naruči i plati" ili sl. U slučaju telefonskih narudžbi, potvrda narudžbe se odvija u telefonskom razgovoru.

3. U slučaju telefonskog kontakta radi sklapanja ugovora, Administrator je dužan potvrditi sadržaj predloženog ugovora zabeleženog na papiru ili drugom trajnom mediju. Izjava potrošača o sklapanju ugovora ima učinak ako je zabeležena na papiru ili drugom trajnom mediju nakon primitka potvrde od Administratora.

4. Administrator je dužan dostaviti Naručiocu potvrdu o sklopljenom ugovoru na daljinu na trajnom mediju u razumnom roku nakon sklapanja, najkasnije u trenutku isporuke proizvoda ili pre početka pružanja usluge. Administrator potvrđuje sadržaj ugovora slanjem njegovog sadržaja elektronskim putem u PDF formatu ili u papirnom obliku zajedno sa isporučenim proizvodom. Ukoliko Naručilac smatra da sadržaj poslatog ugovora ne odgovara dogovorima stranaka, dužan je odmah obavestiti Administratora o tome. U svakom slučaju, Naručilac ima pravo da se povuče iz ugovora u skladu sa tačkom 22. u nastavku.

5. Sklapanjem ugovora Administrator se obvezuje preneti vlasništvo nad Proizvodom na Naručioca i predati mu ga, a Naručioc se obvezuje preuzeti Proizvod i platiti cenu.

6. Naručioci mogu kupiti proizvode od Administratora uz naknadu. Naknada se naplaćuje unapred ili prilikom dostave, osim ako Administrator pristane da se deo naknade plati nakon izvršenja ugovora ili u toku njega.

7. Administrator isporučuje Proizvod samo unutar teritorija Republike Srbije.

8. Uz ikonicu/informacije na Internet stranici vezano uz određeni Proizvod uvek se nalazi bruto cena koju je Naručilac dužan platiti ukoliko želi kupiti određeni Proizvod. Cena Proizvoda NE uključuje troškove dostave koji se posebno naplaćuju u daljem toku postupka naručivanja. Troškovi dostave takođe su iskazani u bruto iznosu. Troškovi dostave mogu zavisiti o veličini, težini ili dimenzijama predmeta narudžbine.

9. Cene navedene za pojedini proizvod ili uslugu nisu deo ovih Pravila i sve dok Naručilac ne kupi pojedini proizvod ili uslugu (tj. pre sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda ili usluge) te se cene mogu menjati. Međutim, cena Proizvoda ne može se menjati nakon što je Naručilac potvrdio narudžbu iako još nije platio cenu. U slučaju sklapanja ugovora telefonskim putem, ponuda cene Proizvoda koju daje zaposlenik Administratora obavezuje do završetka telefonskog razgovora.

10. Sve cene i naknade izražene su u srpskim dinarima, a bilo koja promena će biti praćena odgovarajućom porukom.

11. Naručioci mogu izvršiti plaćanja prema modelima plaćanja koji su dostupni na web stranici, kao što su PayPal i drugi, uključujući debitne ili kreditne kartice. Svi modeli plaćanja opisani su na web stranici.

12. Naručilac koji zahteva plaćanje korišćenjem ovih platnih sistema, ovim izjavljuje da je saglasan sa plaćanjem putem web stranica tih platnih sistema te da je pročitao propise dostupne na web stranicama ovih platnih sistema i prihvata odredbe sadržane u njima. U meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno, Administrator ne odgovara Naručilac za bilo kakve probleme sa plaćanjem iz razloga koji se mogu pripisati vlasniku gore navedenih web stranica, posebno za kašnjenja u plaćanju ili nemogućnost plaćanja iz tehničkih razloga. U tom slučaju Naručilac treba kontaktirati operatera odgovarajuće usluge platnog sistema na način i pod uslovima propisanim pravilima ovog sistema. Ako uplata nije izvršena iz razloga koji se mogu pripisati Administratoru, Naručilac treba obavestiti Administratora o ovoj činjenici slanjem poruke na sledeću e-mail adresu:

13. Naručilac se slaže da Administrator prenosi lične podatke Naručioca, kao što su ime, prezime, adresa i ostali podaci kao što je broj bankovnog računa, operaterima platnog sistema iz tačke 12. gore navedene, uključujući i obradu ovih podataka od strane operatera platnog sistema, u svrhu izvršenja transakcije u vidu plaćanja cene od strane Naručioca Administratoru.

14. Naručioci izjavljuju da će izvršiti plaćanja za sve proizvode i usluge koje se prodaju putem web stranice korišćenja sredstava iz legalnih izvora.

15. Administrator je dužan sa Naručiocem iz Evropske unije koji je Potrošač na trajnom mediju dostaviti potvrdu o sklopljenom ugovoru u odgovarajućem roku nakon njegovog sklapanja. Takva potvrda treba sadržavati informacije koje zahteva relevantno zakonodavstvo, osim ako ih je Administrator dostavio Naručiocu na trajnom mediju pre sklapanja ugovora.

16. Najkasnije u trenutku kada Naručilac izrazi želju da bude vezan ugovorom, Administrator mora obavestiti ovog Kupca na jasan i razumljiv način o:

1) glavnim obeležjima usluge, uključujući predmet usluge i načinu komunikacije s potrošačem;

2) svojim identifikacionim podacima, posebno o preduzeću, organu koji je registrovao delatnost, kao i broju pod kojim je registrovana delatnost;

3) adresi preduzeća, adresi elektronske pošte i broju telefona ili telefaksa, ako su dostupni, na koje potrošač može brzo i efikasno stupiti u kontakt s preduzećem;

4) adresi na koju potrošač može podneti prigovor, ako je različita od adrese iz tačke 3.;

5) ukupnoj ceni ili ukupnoj naknadi usluge, uključujući poreze, ako priroda predmeta usluge ne dozvoljava opravdano unapred obračunavanje njihovog iznosa, način na koji će se obračunati, kao i naknadu za prevoz i dostavu, poštanske i druge naknade, ako se visina tih naknada ne može odrediti, obavezu plaćanja istih; u slučaju ugovora na neodređeno vreme ili ugovora koji sadrži pretplatu, trgovac mora navesti ukupnu cenu ili ukupnu naknadu, uključujući sva plaćanja za obračunsko razdoblje i, ako ugovor predviđa fiksnu stopu - i ukupne mesečne uplate;

6) troškovima korišćenja sredstva daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako su veći od onih koji se uobičajeno primenjuju za korišćenje tog sredstva komunikacije;

7) načinu i datumu plaćanja;

8) načinu i datumu obavljanja usluge od strane preduzeća, kao i postupku rešavanja reklamacija koji preduzeće primenjuje;

9) načinu i datumu ostvarivanja prava na odustanak od ugovora iz čl. 27, kao i obrascu odustanka iz Priloga 2. Zakona;

10) troškovima povraćaja artikala u slučaju odustajanja od ugovora koje snosi potrošač; za ugovore na daljinu - troškovima povraćaja pošiljaka ako se te pošiljke zbog svoje prirode ne mogu normalno vratiti poštom;

11) obavezi potrošača da podmiri razumne nastale troškove trgovca u skladu sa članom 35, ako potrošač odustane od ugovora nakon davanja obaveštenja u skladu sa članom 15. stavkom 3. i članom 21. stavkom 2.;

12) nedostatku prava na odustanak od ugovora iz čl. 38 ili okolnostima u kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora;

13) obavezi preduzetnika da isporuči robu bez nedostataka;

14) mogućnostima pribegavanja vansudskim postupcima tužbe i naknadi štete, kao i pravilima pristupa tim postupcima.

17. Rok isporuke Proizvoda zavisi od načina dostave koji je izabran od strane Naručioca i obično iznosi 2-5 radnih dana od dana knjiženja uplate na žiro račun Administratora.

18. Naručilac je dužan pružiti tačne i potpune podatke prilikom procesa naručivanja kako bi omogućio ispravno izvršenje ugovora, posebno ispravnu isporuku Proizvoda. U slučaju da Administrator nije u mogućnosti isporučiti kupljeni Proizvod zbog netačnih podataka, kontaktirat će Naručioca radi dobijanja tačnih podataka. Ukoliko nije moguće uspostaviti kontakt, Naručilac ima pravo otkazati narudžbu, a Administracija će izvršiti povrat cene Naručiocu u skladu sa zakonom, posebno potrošačkim pravom.

19. Naručilac izjavljuje da nije obveznik PDV-a. Međutim, ukoliko Naručilac postane porezni obveznik PDV-a u budućnosti, ili već jest, dužan je dostaviti sve potrebne podatke za izdavanje PDV računa, posebno PDV identifikacijski broj. Ova faktura će biti poslana na e-mail adresu Naručioca.

20. Naručilac izjavljuje da mu je poznato da narudžbe putem Internet stranice ili putem telefona vezane uz kupnju Proizvoda ili usluga povlače za sobom obvezu plaćanja.

21. Naručilac je dužan sam i o svom trošku osigurati pristup telekomunikacijskim uslugama potrebnim za korišćenje usluga Administratora. Naknadu za Internet providera odnosno troškove telefonskog priključka ne naplaćuje Administrator, već Internet provider odnosno operater telekomunikacijskih usluga.

22. Naručilac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana njegovog zaključenja, bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, prema članku 23 u nastavku. Da bi rok bio ispoštovan, dovoljno je poslati izjavu pre isteka roka. Odustajanje od ugovora zahteva slanje izjave o odustajanju od ugovora.

23. U slučaju odustajanja od ugovora, Naručilac snosi izravne troškove povrata artikla. Naručilac je dužan Proizvod vratiti Administratoru ili ga predati osobi koju je Administrator ovlastio za preuzimanje odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odustao od ugovora. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti Proizvod pre njegovog isteka.

V. DODATCI ISHRANI

1. U slučaju Proizvoda koji je dodatak ishrani, Naručilac izjavljuje da je svestan da dodatak ishrani nije lek. Naručilac je svestan da je dodatak ishrani hrana čija je svrha dopuna normalne ishrane, kao koncentrisani izvor vitamina ili minerala ili drugih supstanci sa nutritivnim ili drugim fiziološkim delovanjem.

2. Ukoliko Kupac ima nedoumica u vezi s korišćenjem određenog dodatka ishrani zbog svog zdravstvenog stanja ili uticaja dodatka ishrani na njegovo zdravlje, dužan je pre kupovine Proizvoda posavetovati se sa dijetetičarom ili lekarom.

3. U meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno, isključena je odgovornost Administratora zbog činjenice da Naručilac nije postigao očekivane rezultate korišćenjem dodatka ishrane.

V. NEZAKONIT NAČIN KORIŠĆENJA WEB STRANICE

Naručilac ovime izjavljuje i jamči da neće obavljati sljedeće radnje:

a) Naručilac se neće pretvarati da je druga osoba ili subjekt, stvarno postojeći ili fiktivni, niti će lažno tvrditi da je povezan sa bilo kojom osobom ili subjektom;

b) Naručilac neće koristiti Internet stranicu u bilo koje druge svrhe osim za korišćenje usluga koje nudi Administrator;

c) Naručilac neće zaobići ili onesposobiti sigurnosne karakteristike web stranice;

d) Naručilac neće koristiti Internet stranicu u bilo koje nezakonite svrhe ili za kršenje nacionalnih ili međunarodnih propisa, uključujući one koji se odnose na zaštitu autorskih prava, prava intelektualne svojine i druga vlasnička prava, kao i propise o zaštiti ličnih podataka;

e) Naručilac neće pokušavati razbiti izvorni kod web stranice ili bilo kog njenog dela, niti će manipulisati njime na bilo koji način;

f) Naručilac neće menjati, prilagođavati, prevesti web stranicu ili bilo koji njen deo (uključujući Pravilnik), niti će stvarati slična dela na osnovu iste;

g) Naručilac se neće namerno mešati ili pokušavati ometati rad web stranice, niti će na bilo koji način ometati druge korisnike u korišćenju iste, posebno neće postavljati ili distribuirati viruse ili drugi štetni softver kao što su adware, spyware itd.

VI. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

1. U meri dopuštenoj zakonom, odgovornost Administratora je isključena za:

- bilo kakvu štetu koja proizlazi iz korišćenja web stranice, pristupa istoj ili nemogućnosti korišćenja web stranice iz razloga koji su izvan kontrole Administratora;

- bilo kakvu štetu koja proizlazi iz virusa, trojanskih konja, itd., koje treća lica mogu poslati na ili putem web stranice,

- sve radnje i njihove posledice koje proizlaze iz kršenja odredbi ovog Pravilnika od strane Naručioca ili davanja lažnih podataka od strane Naručioca ili davanja lažnih ili neistinitih izjava i uvjerenja iz ovog Pravilnika,

2. Administrator ne snosi nikakvu odgovornost prema trećim licima u vezi sa neizvršavanjem ili nepravilnim izvršavanjem ove ugovorne obaveze od strane Naručioca, činjenjem nedozvoljene radnje od strane Naručioca, kršenjem zakona od strane Naručioca i vezano za pružanje lažnih informacija, uveravanja ili izjava od strane Naručioca ili korišćenje proizvoda dobijenog od Administratora na nezakonit način. U slučaju da treća strana uputi Administratoru bilo kakve tvrdnje, zahteve, prigovore, peticije, zahteve za reklamaciju i slično, vezane za postupanje Naručioca prema gore navedenom, Naručilac se obavezuje snositi punu odgovornost prema tim subjektima, što uključuje posebno pokrivanje svih povezanih troškova koje Administrator ima ili će biti dužan imati na bilo koji način, uključujući posebno troškove pravne pomoći, naknade, štete, novčane kazne, ugovorne penale, troškove poziva, pojavljivanje pred sudom ili organom državne ili javne uprave, troškove dopisivanja i sve ostale moguće troškove, takse i slično. Navedena odredba se ne primenjuje na potrošače u meri u kojoj bi bila povređena njihova prava.

3. Za Naručioce koji nisu potrošači, odgovornost Administratora ograničena je na 26000 RSD.

4. Za Naručioce koji nisu potrošači, isključena je odgovornost Administratora iz odgovornosti za nedostatke.

X. REKLAMACIJE

1. Naručilac ima pravo podnijeti prigovor na usluge koje pruža Administrator i kupljene Proizvode.

2. Reklamacije se podnose u elektronskom obliku na e-mail adresu: Reklamacije će se razmatrati u roku od 30 dana od dana prijema od strane Administratora.

3. Žalbeni postupak odnosno reklamacija treba sadržavati detaljan opis nepravilnosti i specifikaciju željenog rešenja koje bi bilo zadovoljavajuće za Naručioca. Odgovor na prigovor će biti poslat na e-mail adresu u trajnom elektronskom obliku ili u pisanoj formi na papiru.

4. Neodgovaranje na prigovor u roku iz st.2 gore znači da je Administrator prihvatio prigovor.

5. Administrator je odgovoran naručiocima koji su potrošači pod garancijom ako prodati proizvod ima nedostatak. U vezi s tim, Naručilac ima prava propisana Građanskim zakonom, a posebno pravo da zahteva smanjenje cene, odustajanje od ugovora, zamenu stvari stvari bez nedostataka ili otklanjanje nedostatka.

6. Naručilac koji ostvaruje prava iz garancije dužan je da neispravan Proizvod isporuči na adresu: VeDeliver Logistics LLC, ul. Stavi 5, 02-467 Varšava

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Sastavni deo ovih Pravila, obvezujući za sve Naručioce, je prilog „Politika privatnosti“.

2. Sva komunikacija s administracijom web stranice treba se odvijati putem e-pošte, koristeći e-mail adresu

3. Nalogodavac ne sme preneti prava, obaveze ili potraživanja koja proističu iz ovog ugovora (Pravilnika) između njega i Administratora na bilo koju treću osobu - bez pisanog pristanka Administratora.

4. Sve odredbe koje se pokažu kao nevažeće ili neefikasne neće uticati na valjanost preostalih odredbi. Nevažeće odredbe će biti zamenjene takvim važećim odredbama koje najbolje odgovaraju ekonomskom smislu, namerama strana i svrsi nevažećih odredbi.

Pravilnik stupa na snagu 28. februara 2022. godine.